Lovforslag om forlængelse af fristen for indsendelse af årsrapporter

COVID-19-situationen har sat mange virksomheder under pres ‒ også når det gælder afholdelse af generalforsamlinger og indsendelse af årsrapporter. Nu kommer der hjælp i form af et lovforslag fremsat den 31. marts, der forventes vedtaget torsdag den 2. april.

Opdateret den 29. april 2020: Læs også vores nyhed fra den 8. april 2020 om de endelige regler for forlængelse af indsendelse af årsrapport. 

Lovforslaget (hvis vedtaget) giver Erhvervsministeren mulighed for blandt andet at indføre: 

 

  1. dispensation for fristen for indsendelse af årsrapport 
  2. regler om, at virksomheder kan fravige en vedtægtsbestemt frist for indkaldelse og/eller afholdelse af den ordinære generalforsamling.


Forudsat at lovforslaget bliver vedtaget, vil de ovennævnte regler først træde i kraft, når og hvis Erhvervsministeren ved bekendtgørelse udnytter muligheden for at indføre dem ‒ til gengæld vil de kunne få effekt fra den 1. marts. Udstedelse af bekendtgørelsen og dermed udnyttelse af reglerne forudsætter, at det direkte eller indirekte på grund af COVID-19-situationen må anses for umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for en stor del af de omfattede virksomheder at opfylde de frister, der ellers gælder.

 

Tidligere vedtaget dispensationsadgang udvides 

Allerede via epidemiloven blev der indført en dispensationsadgang. Den indebærer, at hvis det vil være umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for en virksomhed at opfylde pligten til at indsende årsrapporten rettidigt til Erhvervsstyrelsen og/eller Finanstilsynet på grund af de særlige COVID-19-foranstaltninger, der er vedtaget, herunder det indførte forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer, så udskydes fristen for indsendelse af årsrapporten til senest 8 uger efter ophør af forsamlingsforbuddet. Dispensationsreglen finder alene anvendelse for virksomheder med flere end 10 ejere.

Den dispensationsmulighed kan imidlertid ikke anvendes til at udskyde fristen for indsendelse af årsrapporten, hvis det vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at opfylde denne pligt af grunde, der ikke følger af de særlige COVID-19-foranstaltninger vedtaget i epidemiloven. COVID-19-situationen har selvsagt også store konsekvenser for de virksomheder, som ikke er direkte omfattet af COVID-19-foranstaltninger vedtaget via epidemiloven (forsamlingsforbuddet mv.). Det anføres i lovforslaget, at det er regeringens vurdering, at der er behov for, at alle virksomheder kan koncentrere sig om overlevelse fremfor overholdelse af pligter såsom indsendelse af årsrapport inden for den almindelige frist. 

Derfor foreslås det nu at indføre en mere generel ordning med en forlænget frist for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen og/eller Finanstilsynet. Derudover indebærer lovforslaget også mulighed for en fravigelse af pligter i medfør af virksomhedens vedægter (eller tilsvarende). 

Det anføres i lovforslaget, at det forventes at: 

 

  • fristen for indsendelse af årsrapport forlænges med 3 måneder
  • der fastsættes regler om forlængelse af indsendelsesfristen for halvårs- og delårsrapporter
  • ledelsen får adgang til at fravige en vedtægtsbestemt frist for indkaldelse og/eller afholdelse af den ordinære generalforsamling, eksempelvis i tilfælde hvor det anføres, at den ordinære generalforsamling skal være afholdt senest ved udgangen af april måned
  • fristforlængelsen koordineres med skattemyndighedernes frist for indsendelse af selskabsselvangivelsen. Skatteministeriet har i den forbindelse oplyst, at selvangivelsesfristen vil blive forlænget frem til 1. september 2020.


Fristen for indsendelse af årsrapport er for selskaber med kalenderåret som regnskabsår henholdsvis den 30. april for børsnoterede selskaber og den 31. maj for unoterede selskaber. Med vedtagelsen af lovforslaget og den forventede forlængelse på 3 måneder bliver fristerne i stedet den 31. juli for børsnoterede selskaber og den 31. august for unoterede selskaber. Læs nedenfor om børsnoterede selskabers indsendelse af årsrapporter til Nasdaq Copenhagen.

Hvilke virksomheder bliver omfattet?

Dispensationsadgangen i lovforslaget omfatter virksomheder og filialer både inden for Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets områder. For os at se omfatter det alle erhvervsdrivende virksomheder og filialer. 

Ikrafttræden af reglerne

Loven forventes vedtaget torsdag den 2. april. Reglerne sættes i kraft ved, at erhvervsministeren udsteder en bekendtgørelse. Reglerne kan sættes i kraft således, at de finder anvendelse med virkning allerede fra den 1. marts 2020. Formålet med at indføre reglerne med tilbagevirkende kraft er at sikre, at alle de virksomheder, som kan have brug for fravigelsesadgangen i forhold til en vedtægtsbestemt frist for afholdelse af den ordinære generalforsamling kan gøre brug af den, herunder virksomheder som allerede inden reglerne træder i kraft har måtte aflyse/udskyde den ordinære generalforsamling.

Kromann Reumert holder øje med, hvornår den forventede bekendtgørelse bliver udstedt og informerer herom.

Loven er midlertidig og ophæves den 1. januar 2021. 

Fristerne for børsnoterede selskaber ifølge Nasdaqs udstederregler

Ifølge Nasdaq Copenhagens nuværende udstederregler skal børsnoterede selskaber offentliggøre årsrapporten inden for 3 måneder efter udløbet af regnskabsåret. Ved overskridelse af fristen kan Nasdaq Copenhagen give en påtale, pålægge en afgift eller ‒ i særlig grove tilfælde ‒ beslutte at afnotere det børsnoterede selskabs værdipapirer. Med virkning fra den 1. maj 2020 træder nye udstederregler i kraft. Nasdaq Copenhagen har, i samarbejde med Nasdaq Iceland, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Stockholm, udarbejdet et fælles nordisk regelsæt for udstedere af aktier på det regulerede marked. Ifølge dette nye regelsæt bliver fristen for at offentliggøre årsrapporten ændret til 4 måneder efter udløbet af regnskabsåret, hvormed fristen bliver den samme som i årsregnskabsloven og kapitalmarkedsloven. Nasdaq Copenhagen har ikke ved udgivelsen af denne nyhed offentliggjort en forlængelse af fristen, og på vores drøftelser med Nasdaq Copenhagen forstår vi, at dette heller ikke planlægges. Der er heller ikke samme behov, idet Nasdaq's frist vedrører selve offentliggørelsen af årsregnskabet, og ikke hvornår den generalforsamlingsgodkendte årsrapporter skal foreligge.

Kromann Reumert har nedsat en COVID-19 Task Force bestående af en række specialister, som står klar til at rådgive dig og din virksomhed om COVID-19-spørgsmål.