Justerede anbefalinger for god fondsledelse offentliggjort

Komitéen for god Fondsledelse har netop offentliggjort justerede Anbefalinger for god Fondsledelse, der indeholder tilpasninger af de eksisterende anbefalinger og en helt ny anbefaling om fondenes kapitalforvaltning.
Anbefalingerne for god Fondsledelse blev introduceret i fondslovgivningen i forbindelse med lov om erhvervsdrivende fonde, der trådte i kraft den 1. januar 2015. Anbefalingerne er et supplement til lovgivningen på erhvervsfondsområdet og har til formål at anvise "best practice" for bestyrelsesarbejde i erhvervsdrivende fonde.

Efter § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde skal bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond således udarbejde en redegørelse for god fondsledelse, hvori bestyrelsen forholder sig til hver enkelt anbefaling i Anbefalingerne for god Fondsledelse. Der er ikke krav om, at fondsbestyrelsen skal efterleve de enkelte anbefalinger, men hvis en anbefaling ikke følges, skal bestyrelsen forklare, hvorfor fonden ikke følger den konkrete anbefaling, og hvordan fonden i stedet har indrettet sig. 

Komitéen for god Fondsledelse har fulgt fondenes generelle udvikling og udfordringer, siden anbefalingerne trådte i kraft, og har nu vurderet, at der er behov for en justering af anbefalingerne. I foråret 2020 har Komitéen således gennemført en høringsrunde, hvor et udkast til justerede anbefalinger blev sendt i offentlig høring, og hvor Komitéen har gennemført dialogmøder med fonde og øvrige interessenter inden for fondsområdet.

De justerede Anbefalinger for god Fondsledelse, der nu er offentliggjort, er i det væsentligste i overensstemmelse med det udkast til nye anbefalinger, der blev sendt i offentlig høring den 2. marts 2020. Komitéen har dog tilrettet enkelte af anbefalingerne og kommentarerne hertil baseret på de bemærkninger, som Komitéen har modtaget i forbindelse med den offentlige høring.

De justerede anbefalinger indebærer flere mindre justeringer af de nuværende anbefalinger. Desuden er flere af kommentarerne til de enkelte anbefalinger blevet uddybet og konkretiseret. Det gælder særligt i relation til fondenes eksterne kommunikation, bestyrelsens stillingtagen til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik, bestyrelsens sammensætning samt fastsættelse af vederlag og offentliggørelse heraf.

Derudover kommer der med de justerede Anbefalinger for god Fondsledelse en helt ny anbefaling, hvorefter fondsbestyrelsen løbende bør forholde sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Bestyrelserne i de erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til de justerede Anbefalinger for god Fondsledelse for første gang i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere; dvs. første gang i foråret 2021.

Læs de nye anbefalinger.