Store dokumentations­krav ved tildeling til "den eneste ene"

Kan det virkelig passe, at der findes en "eneste ene"? Det har Klagenævnet for Udbud endnu en gang taget stilling til. I denne korte nyhed kan du læse mere om sagen, og om hvorfor en klage faktisk kan imødekommes af Klagenævnet uden at komme klageren til gode. Der er vigtige lektier at lære for både ordregivere og leverandører!
Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. november 2020: Euformatics Oy mod Nationalt Genom Center

I juli 2019 indgik Nationalt Genom Center, der er en styrelse under Sundheds- og Ældreministeriet, en kontrakt med Golden Helix om at købe software, som skulle bruges til genetisk analyse. Før kontrakten blev indgået, havde Nationalt Genom Center offentliggjort en profylaksebekendtgørelse, hvor der stod, at kontrakten ville blive tildelt Golden Helix uden udbud, da det – ifølge Nationalt Genom Center – var den eneste aktør, der kunne levere softwaren. 

Euformatics Oy klagede over tildelingen, idet de – efter eget udsagn – sagtens ville kunne levere et tilsvarende produkt. 

Ifølge Klagenævnet for Udbud havde Nationalt Genom Center ikke i tilstrækkelig grad godtgjort, at Golden Helix var den eneste virksomhed, der kunne levere softwaren. Heller ikke gennemgangen af de markedsundersøgelser, som Nationalt Genom Center havde gennemført forud for tildelingen, overbeviste Klagenævnet. 

Klagenævnet konstaterede derfor, at der var handlet i strid med udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, og at den direkte tildeling dermed var ulovlig. Euformatics havde dog – på trods af sin klage – hverken nedlagt påstand om annullation, uden virkning eller økonomisk sanktion, og Klagenævnet kunne derfor ikke nå til en anden kendelse, end at udbudsloven var overtrådt. 

Vores bemærkninger

Kendelsen understreger vigtigheden af en grundig analyse, før en kontrakt tildeles en aktør med den begrundelse, at der ikke er andre, der kan levere ydelsen. Samtidig viser kendelsen, at man som både ordregiver og leverandør skal være opmærksom på, at der stort set aldrig kun findes 'en eneste leverandør'. Det er derfor meget sjældent, at betingelserne for en direkte tildeling på grund af netop dét argument er opfyldt. 

Derudover illustrerer kendelsen, hvor vigtigt det er at formulere sine påstande korrekt. Målet med en klage vil ofte være annullation af tildelingsbeslutningen og den dertilhørende pligt for ordregiveren til at bringe kontrakten til ophør eller måske endda uden virkning. Men hvis der ikke er nedlagt sådanne påstande, kan Klagenævnet heller ikke afsige en tilsvarende kendelse. Selv om Klagenævnet nu har konstateret, at Nationalt Genom Center har indgået en ulovlig kontrakt ved direkte tildeling, forpligter kendelsen altså ikke Nationalt Genom Center til at hæve kontrakten. 

Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse.