Hvordan skal du forstå det momsretlige begreb "investerings­forening"?

Skattestyrelsen udsendte for nylig et udkast til et præciserende styresignal om definitionen af det momsretlige begreb "investeringsforening". I denne nyhed kan du blive klogere på, hvordan du skal forstå begrebet.

Begrebet "investeringsforening"

Det er i høj grad relevant at vide, hvordan man skal forstå det momsretlige begreb "investeringsforening", da forvaltningsydelser, der bliver leveret til investeringsforeninger, er fritaget for moms. 

Ifølge EU-Domstolen kan investeringsinstitutter anses for at være omfattet af det momsretlige begreb investeringsforening i følgende tilfælde:

  • Institutter, der udgør institutter for kollektiv investering i værdipapirer omfattet af UCITS-direktivet (om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer).

  • Institutter, der – uden at udgøre institutter for kollektiv investering omfattet af UCITS-direktivet – fremviser lignende kendetegn som disse og dermed foretager de samme transaktioner, eller i det mindste er sammenlignelige i en sådan grad, at de konkurrerer med dem.

Investeringsinstitutter, som er omfattet af UCITS-direktivet, vil altid være en investeringsforening, som er omfattet af momsfritagelsen.

I forhold til investeringsinstitutter, der ikke omfattet af UCITS-direktivet, er det Skattestyrelsens opfattelse, at institutter også er omfattet af begrebet "investeringsforening", hvis de opfylder følgende fem betingelser: 

  1. Investeringsinstituttet har til formål at foretage kollektiv investering.
  2. Investeringsinstituttet investerer ud fra princippet om risikospredning.
  3. Investorerne bærer investeringsrisikoen, og investeringsafkastet afhænger af investeringerne.
  4. Investeringsinstituttet er undergivet et særligt statsligt tilsyn.
  5. Investeringsinstituttet er undergivet de samme konkurrencebetingelser og appellerer til den samme kreds af investorer som UCITS-investeringsinstitutterne.

En række investeringsinstitutter indgår i såkaldte "master-feeder-strukturer", hvor et investeringsinstitut (feeder-instituttet) investerer sine aktiver i et andet investeringsinstitut (master-instituttet). 

Styresignalets præcisering

For at betingelsen om, at "investorerne skal bære investeringsrisikoen", er opfyldt, er det de fysiske og juridiske personer, som har indskudt midler i investeringsinstituttet, der skal bære investeringsrisikoen.
 
Bæres en væsentlig andel af investeringsrisikoen derimod af andre end investorerne, eksempelvis af en arbejdsgiver eller af investeringsinstituttet selv, er det Skattestyrelsens opfattelse, at investorerne ikke bærer investeringsrisikoen, og at betingelsen dermed ikke er opfyldt. Konsekvensen er, at instituttet ikke kan fritages for moms.

I relation til en master-feeder-struktur, hvor master-instituttet og feeder-instituttet ikke er momsmæssigt fællesregistret, betyder det, at der i forhold til betingelsen om, at "investorerne skal bære investeringsrisikoen", skal foretages en vurdering af retsforholdet mellem master-instituttet og feeder-instituttet. 

Retsforholdet mellem feeder-instituttet og de ultimative investorer er uden betydning. Derfor skal der ikke anlægges en transparensbetragtning ved vurderingen af, om betingelsen er opfyldt. 

Transparensbetragtning

Ovenstående er i kontrast til vurderingen af betingelsen om kollektiv investering, hvor det fremgår af den Juridiske Vejledning, at der anlægges en transparensbetragtning, hvis feeder-instituttet (eksempelvis et pensionsinstitut) er det eneste medlem af et master-institut. I dette tilfælde vil betingelsen om kollektiv investering være opfyldt, da de enkelte pensionskunder vil anses for at være de reelle investorer.
 
Også betingelsen om risikospredning vil i henhold til den Juridiske Vejledning anses for opfyldt, hvis et feeder-institut udelukkende investerer i et master-institut, så længe master-instituttet selv opfylder betingelsen om risikospredning. 

Forklaringen på, at der skal anlægges en transparensbetragtning ved vurderingen af betingelserne om kollektiv investering og risikospredning, skal muligvis findes i UCITS-direktivet. Heri står der nemlig, at UCITS-institutters eneste formål skal være at foretage kollektiv investering, og at investeringen skal bygge på princippet om risikospredning. I relation til en master-feeder-struktur anlægges der i UCITS-direktivet en transparensbetragtning ved vurderingen af, om disse betingelser er opfyldt.

Høringsfrist

Der er høringsfrist den 1. februar 2021. Vi følger nøje, om der skulle komme ændringer til styresignalet, når Skattestyrelsen offentliggør det endelige styresignal. Skulle det ske, holder vi dig naturligvis opdateret på, hvad ændringerne indebærer.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til styresignalet, er du meget velkommen til at kontakte en af vores eksperter på området til en uforpligtende snak om netop jeres situation.