Nye rekonstruktions­regler gør det nemmere at overdrage nød­lidende virksomheder

Folketinget har netop vedtaget en række nye regler om rekonstruktion. I denne nyhed får du overblik over de nye regler om gennemførelse af "fast-track"-virksomhedsoverdragelser og udvidelse af Lønmodtagernes Garantifonds dækning under en rekonstruktion. Vi forventer, at ændringerne vil øge muligheden for at overdrage nødlidende virksomheder i forbindelse med en rekonstruktionsproces.

Lovændringerne i konkursloven træder i kraft nu, mens reglerne om medarbejderforpligtelser træder i kraft efter beskæftigelsesministerens bestemmelse, som forventes snarest.  

 

"Fast-track"-virksomhedsoverdragelse 

De nye regler giver mulighed for at lave en virksomhedsoverdragelse i perioden umiddelbart efter indledningen af rekonstruktionen. Der vil dog stadig være mulighed for at gennemføre en rekonstruktion efter de hidtidige regler. Men da tiden næsten altid er knap, når en virksomhed i krise skal opretholdes som going-koncern samtidig med, at et salg gennemføres, vil en "fast-track" mulighed absolut være relevant at overveje i mange tilfælde. Vi forventer også, at de nye regler vil understøtte, at flere virksomhedsaktiviteter kan overleve.


Efter de hidtidige regler kan en virksomhedsoverdragelse under en rekonstruktion alene ske ved, at der udarbejdes et egentligt rekonstruktionsforslag, som opfylder en lang række formelle krav. Blandt andet at rekonstruktionsforslaget rundsendes til samtlige kreditorer som udgangspunkt med 14 dages varsel, og at der indkaldes til og afholdes et møde i skifteretten med kreditorerne. På mødet skal rekonstruktionsforslaget godkendes af kreditorerne og efterfølgende stadfæstes af skifteretten. 


Et sådant forløb kan sjældent gennemføres på under 3-4 uger efter indledningen af rekonstruktionen. For mange nødlidende virksomheder vil det betyde, at virksomhedens forretningsgrundlag, aktiver, samarbejdsrelationer mm. lider uoprettelig skade, og at det derfor kan blive umuligt at redde virksomheden via en rekonstruktionsbehandling, eller at værdierne i virksomhederne daler.


I praksis har en konkurs derfor ofte været foretrukket, hvor der har været behov for en hurtig overdragelse af virksomheden. Vi vurderer, at dette vil ændre sig.


Muligheden for at lave en "fast-track"-virksomhedsoverdragelse kræver, at 4 grundlæggende betingelser er opfyldt:


 1. Rekonstruktøren skal samtykke til overdragelsen.

 2. Rekonstruktøren skal skønne, at det er hensigtsmæssigt at anvende "fast-track"-proceduren for at bevare værdien af virksomheden, i stedet for at anvende de hidtidige regler (som skitseret ovenfor).

 3. Der må ikke inden 5 hverdage efter udsendelse af en meddelelse om overdragelsen til kreditorerne være fremsat indsigelser fra et flertal af de stemmeberettigede kreditorer (de dividende-berettigede kreditorer  opgjort efter fordringernes beløb).

 4. Der må ikke være vedtaget en rekonstruktionsplan. 

De 2 første betingelser skal ses i sammenhæng. En rekonstruktør må antages at ville samtykke, hvis en "fast-track"-overdragelse vurderes hensigtsmæssig, f.eks.:


 • hvis virksomhedens likviditetsberedskab er utilstrækkeligt til at afvente en overdragelse efter de hidtidige regler

 • hvis en mulig køber ikke kan/vil afvente en overdragelse efter de hidtidige regler

 • hvis en overdragelse efter de hidtidige regler vil indbringe en lavere overdragelsessum

 • hvis værdien af virksomhedens igangværende produktion eller varelagre risikerer at gå tabt, såfremt en overdragelse efter de hidtidige regler afventes

 • hvis virksomhedens nøglemedarbejdere eller -samarbejdspartnere varsler opsigelser eller ophævelser, hvis en overdragelse efter de hidtidige regler afventes. 

 

Rekonstruktøren skal inden overdragelsen indgås endeligt sende en meddelelse til kreditorerne om overdragelsen med en kort begrundelse for, hvorfor reglerne om en "fast-track"-overdragelse foreslås anvendt. 


"Fast-track"-overdragelsen må ikke gennemføres, hvis et flertal af de stemmeberettigede kreditorer (dividende-berettigede kreditorer opgjort efter fordringernes beløb) gør indsigelser mod overdragelsen inden 5 hverdage efter afsendelsen af meddelelsen. 


Meddelelsen skal desuden indeholde oplysninger om den foreslåede overdragelse (overdragelsessummen, hvad der overdrages og køberen) og om virksomheden (regnskabsføring, virksomhedens seneste årsrapport, virksomhedens balance, sikkerheder samt oplysninger om værdiansættelse af virksomhedens aktiver, hvis værdiansættelse er sket).


Derudover skal meddelelsen indeholde oplysninger om, hvortil en kreditor skal rette henvendelse, hvis vedkommende har indsigelser mod overdragelsen. 


Senest yderligere 5 hverdage efter fristen for kreditorernes indsigelser (dvs. 10 hverdage efter udsendelsen af meddelelsen) skal rekonstruktøren sende endnu en meddelelse til kreditorerne om, hvorvidt overdragelsen blev gennemført.


En "fast-track"-overdragelse kan kun gennemføres, indtil der er vedtaget en rekonstruktionsplan, dvs. senest 8 uger efter indledningen af rekonstruktionen. Herefter kan virksomhedsoverdragelser alene gennemføres efter de hidtidige regler.

En virksomhedsoverdragelse efter "fast-track"-proceduren kan kun omstødes over for køberen, hvis rekonstruktøren åbenbart har overskredet sine beføjelser. Eksempelvis:


 • hvis rekonstruktøren vidste, at virksomheden blev overdraget til underpris

 • hvis overdragelsen blev foretaget på trods af indsigelser fra flertallet af kreditorerne

 • hvis rekonstruktøren ikke havde foretaget et skøn af, om anvendelse af proceduren var hensigtsmæssig for at bevare værdien af skyldnerens virksomhed. 


En omstødelse forudsætter desuden, at de almindelige regler om omstødelse i konkurslovens kapitel 8 er opfyldt.

 

Lønmodtagernes Garantifonds dækningsområde udvides

Lønmodtagernes Garantifond er oprettet med henblik på at sikre lønmodtagerens krav på løn, pension og feriemidler i tilfælde af arbejdsgiverens konkurs, så medarbejdere, som pga. arbejdsgiverens konkurs ikke får udbetalt løn mv., kan få dækning fra Lønmodtagernes Garantifond af nettoløn på op til DKK 160.000  (2021-niveau).


Med rekonstruktionsreglernes ikrafttræden i 2011 opstod der imidlertid en uhensigtsmæssig situation, hvor medarbejdere der før eller under rekonstruktionen blev opsagt og fritstillet, som hovedregel måtte afvente afslutningen af rekonstruktionsbehandlingen før de enten:


 • ville modtage betaling fra den rekonstruerede virksomhed

 • ville modtage betaling fra Lønmodtagernes Garantifond eller konkursboet, hvis rekonstruktionen endte med virksomhedens konkurs. 


Med de nye regler udvides Lønmodtagernes Garantifonds dækningsområde, så lønmodtagere, der er opsagt og fritstillet før eller under rekonstruktionsbehandlingen, kan få dækning allerede ved indledningen af arbejdsgiverens rekonstruktionsbehandling. 


Lønmodtagere, der fortsat er i beskæftigelse hos den rekonstruktionsramte virksomhed, vil fortsat skulle modtage løn fra virksomheden. 


De nye regler medfører ikke kun en forbedring af de fratrådte lønmodtageres retsstilling men også af mulighederne for, at virksomheden kan betale løn til de fortsættende medarbejdere. De nye regler understøtter altså generelt likviditeten i rekonstruktionsperioden. Samtidig medfører reglerne en forbedring for de lønmodtagerorganisationer, som tidligere lånte midler til fratrådte medarbejdere mod transport i krav mod virksomheden eller Lønmodtagernes Garantifond.
 

En køber af en virksomhed kan nøjes med at overtage lønrestancer for tiden efter rekonstruktionens indledning

Efter de tidligere regler ville køberen af en virksomhed under en rekonstruktion indtræde i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet, uanset om virksomheden var under rekonstruktion. 


En køber, som købte en virksomhed fra en sælger under rekonstruktion, ville derfor være forpligtet til at betale alle forfaldne lønrestancer fra tiden før rekonstruktionen til de medarbejdere, som blev overdraget, uanset at køberen ikke ville opnå en modydelse for sin betaling, nemlig arbejdskraften i perioden inden overdragelsen.


Hvis den samme køber købte samme virksomhed fra et konkursbo, ville køberen kun indtræde i de rettigheder og forpligtelser, der vedrørte perioden efter konkursdekretets afsigelse, idet Lønmodtagernes Garantifond efter ulovbestemt praksis ville dække lønrestancer for perioden før dekretets afsigelse.


Der var altså med de tidligere regler et væsentligt incitament for parterne til at sikre, at sælgeren inden overdragelsen skulle tages under konkursbehandling, hvis der var restancer til de lønmodtagere, som skulle overdrages som led i virksomhedsoverdragelsen. De tidligere regler medførte ikke sjældent, at en virksomhedsoverdragelse først skete efter en konkurs, som udelukkende var initieret for at minimere køberens hæftelse for lønrestancer. 


Med de nye regler sidestilles en virksomhedsoverdragelse under en rekonstruktion med en tilsvarende overdragelse under en konkursbehandling. 


Det er en betydelig forbedring for både den nødlidende virksomhed, medarbejderne og de potentielle købere.


Ændringerne vil i betydelig grad smidiggøre salg af virksomheder under en anmeldt rekonstruktion.