Om Kromann Reumert

Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed med kontorer i København,  Aarhus og London. 

Vi er omtrent 550 medarbejdere, hvoraf cirka 300 er jurister, der tilsammen dækker en lang række specialeområder. Kromann Reumert er et interessentskab, hvor de fleste af virksomhedens partnere er interessenter. Interessentskabet er baseret på ligedeling, hvilket sikrer et incitament til at arbejde sammen om at løse opgaverne optimalt.


Ledelsesmæssigt er Kromann Reumert organiseret med en bestyrelse, en managing partner og en direktion. Partnerkredsen udpeger bestyrelsen og managing partner, og bestyrelsen og direktionen, herunder managing partner, har ansvaret for Kromann Reumerts strategiske udvikling. Direktionen tager sig også af den daglige ledelse.

 

Forretningsmæssigt er Kromann Reumert organiseret i en matrixorganisation, hvor kernen er en række juridiske specialeområder inden for alle grene af erhvervsretten. Vi har dermed en betydelig kapacitet og dybdespecialisering og finder det væsentligt, at vores jurister har forståelse for og en vis indsigt i andre specialer.


Vores rådgivning

Kromann Reumerts rådgivning er altid målrettet den enkelte klient. Vi tror på, at vi yder den bedste rådgivning i nærværende samarbejde med klienten og på baggrund af et indgående kendskab til dennes organisation og forretning. Det gør os i stand til at levere løsninger, der er værdiskabende for klienten – også på længere sigt.

 

Vi sætter en ære i, at vores klienter altid kan få fat i os, når de har behov for juridisk hjælp og sparring. Vi er tilgængelige døgnet rundt, da vi ved, at problemer ikke kun opstår i kontortiden. 

 

 

Vores internationale udsyn

Kromann Reumert er en internationalt orienteret virksomhed med både danske og udenlandske kunder, hvor en væsentlig del af vores forretning og sager har internationalt indhold. Vores omfattende og effektive internationale netværk gør, at vi som det eneste danske advokatfirma er medlem af advokatorganisationen Lex Mundi, der består af over 20.000 jurister fra 160 af verdens førende uafhængige advokatvirksomheder.


For vores klienter betyder det, at vi har enestående adgang til et netværk af eksperter næsten alle steder i verden. Samtidig er vi i stand til at holde vores klienter underrettet om internationale udviklinger og tendenser, der kan have betydning i Danmark.

 

Vores kontor i London

Kromann Reumert er det eneste danske advokatfirma med kontor i London. Vi har haft kontor i den engelske hovedstad i mere end 25 år. Med vores stærke repræsentation i London og vores mange forbindelser i engelske advokatvirksomheder, styrelser, banker, kapitalfonde og NGO'er er vi enestående positioneret til at gøre forretningsgange og transaktioner mellem Storbritannien og Danmark lettere, uanset hvilken vej transaktionen går.

Vi har base i hjertet af London, lige ved siden af St Paul's Cathedral. Kontakt os, hvis du har lyst til at møde os og høre, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

VORES VÆRDIER

Kromann Reumert lægger vægt på at give vores klienter værdiskabende løsninger, der bygger på indsigt i deres forretning. Vi går til samarbejdet med engagement og opmærksomhed, og vi stræber efter at være troværdige og ansvarsbevidste i alle forhold.

Vores fire grundlæggende værdier er derfor:


Kvalitet
Vi leverer operationelle løsninger med kommerciel og faglig indsigt.

Forretningsforståelse
Vi sætter os ind i klientens forretning og behov.

Samarbejdsglæde
Vi samarbejder engageret og opmærksomt med vores klienter og hinanden.

Troværdighed

Vi tager ansvar for vores handlinger, vores udvikling og for hinanden.

vores ledelse

Kromann Reumert er organiseret med en bestyrelse, Managing Partner og direktion. Bestyrelsen og Managing Partner udpeges af partnerkredsen.

Direktionen

Direktionen tager sig af den daglige ledelse og består af:

    Anders Stubbe Arndal

Managing Partner


Morten Møller Enegaard
CFO

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

 Erik Bertelsen   Erik Bertelsen
Formand
Partner 
 
  Flemming Horn Andersen
Partner 
 Thomas Kaas   Thomas Kaas
Partner
   

Christina Bruun Geertsen
Partner


  Teis Gullitz-Wormslev
Partner

INTERNATIONALE RATINGS

Se vores internationale ratings

SAMFUNDSANSVAR

I Kromann Reumert er troværdighed en central værdi. For os betyder troværdighed at tage ansvar for vores handlinger, vores udvikling og for hinanden. For at efterleve denne værdi bør vi også tage et samfundsansvar.

 

Læs mere om vores arbejde med samfundsansvar

 

bestyrelses­uddannelserne 

Kromann Reumert har i samarbejde med CBS Executive og EY etableret CBS Bestyrelsesuddannelserne. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges der i undervisningen et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Kromann Reumert forestår selv en del af undervisningen, der er bygget op omkring erfaringsbaserede cases.  

 

Læs mere om bestyrelsesuddannelserne

digitale services

 

Digitalisering er et stadigt stigende fokusområde i Kromann Reumert. I de seneste år har vi udviklet en række e-services til gavn for både klienter og medarbejdere i Kromann Reumert. Vores e-services hjælper vores klienter med alt fra kontrakthåndtering til kortlægning af juridiske risici og er med til at forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem vores klienter og medarbejdere.

Bliv klogere på vores mange e-services.

VIRKSOMHEDSJURIST­PRISEN 

Virksomhedsjuristprisen er skabt på et initiativ fra foreningen Danske Virksomhedsjurister (DVJ) og Kromann Reumert for at synliggøre virksomhedsjuristernes værdi for dansk erhvervsliv.

Læs mere om Virksomhedsjuristprisen

FORRETNINGSBETINGELSER

Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Kromann Reumert udfører for vores klienter, i det omfang de ikke fraviger ved anden skriftlig aftale.


Læs mere om vores forretningsbetingelser

KLIENTOPLYSNINGER

Kromann Reumerts advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er sammen med Kromann Reumerts EU-advokater registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Kravene om klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 13

PRISPOLITIK

Hos Kromann Reumert lægger vi vægt på, at vores rådgivning tilfører værdi for vores klienter. Det opnår vi via dialog og forventningsafstemning – også når det drejer sig om prisen på vores ydelser.

Læs mere om vores prispolitik

Privatlivs- og cookiepolitik

PRIVATLIVSPOLITIK PÅ WWW.KROMANNREUMERT.COM

Kromann Reumert anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig, bl.a. når du bruger vores hjemmeside, tilmelder dig et af vores arrangementer, din virksomhed etablerer et klientforhold hos os eller som led i vores udøvelse af advokathvervet. 


Kromann Reumert er i de fleste situationer at betragte som dataansvarlig. Det er f.eks. tilfældet i forhold til den behandling af personoplysninger, der indgår i vores daglige forretningsaktiviteter, sagsbehandling og advokatrådgivning for vores klienter. Det betyder, at vi kun i forbindelse med konkrete ydelser, såsom inkasso, administration af whistleblower-ordninger eller brug af IT-værktøjer til f.eks. udarbejdelse eller opbevaring af dokumenter på vegne af vores klienter (såsom Contract Management), skal indgå en databehandleraftale med vores klienter. 


Nedenfor kan du få flere informationer om, hvornår og hvordan vi indsamler og anvender dine personoplysninger:

 

Kromann Reumert behandler personoplysninger om dig, når du bruger vores hjemmeside www.kromannreumert.com

 

Kromann Reumert behandler personoplysninger om dig som led i opbygning eller etablering af et klientforhold

 

Kromann Reumert behandler personoplysninger om dig som led i udøvelsen af advokathvervet

 

Kromann Reumert behandler i forbindelse med konkrete ydelser personoplysninger på vegne af vores klienter og anses derfor som databehandler

 

Dine rettigheder som registreret person

Som registreret person har du en række rettigheder, du kan gøre brug af ved at henvende dig til Tina Brøgger Sørensen. Du har således ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine personoplysninger, som du mener er ukorrekte, forældede mv., og du kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Udøvelse af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt.

Som registreret har du endvidere ret til dataportabilitet, hvis konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger om dig selv, som er blevet indsendt til os, når behandlingen foretages automatisk, og behandlingshjemlen er baseret på samtykke eller kontrakt. Hvis det er teknisk muligt, har du også ret til at få transmitteret dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset i overensstemmelse med de gældende regler, herunder af hensyn til afgørende private interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dig.

I det omfang du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder

Undtagelser til Kromann Reumerts oplysningspligt

Som registreret har du ret til at blive informeret om Kromann Reumerts behandling af dine personoplysninger. Kromann Reumerts advokater er dog underlagt tavshedspligt efter retsplejelovens regler og de advokatetiske regler, hvorfor Kromann Reumert i visse tilfælde kan undlade at iagttage oplysningspligten over for dig, hvis personoplysningerne om dig eller behandlingen heraf skal forblive fortrolige.

Kromann Reumert kan også undlade at iagttage oplysningspligten over for dig af hensyn til afgørende private interesser, herunder hensynet til dig, eller af hensyn til afgørende offentlige interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dine interesser i at modtage oplysningerne. Denne undtagelse vil være relevant, hvis oplysningspligten har negative konsekvenser for varetagelsen af vores klienters interesser f.eks. i forbindelse med retsforfølgning og håndhævelse af civilretlige krav eller strafbare handlinger, kontrol- eller tilsynsfunktioner og lignende situationer.

Herudover vil Kromann Reumert kunne undlade at opfylde oplysningspligten over for dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats – eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen – at give dig oplysningerne.


Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Overførsel af personoplysninger til et land uden for EU/EØS (tredjeland), der er vurderet til at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, kræver ikke specifik godkendelse. Personoplysninger kan uden videre overføres til sådanne tredjelande.

Overførsel til såkaldte usikre tredjelande kan ske på baggrund af en række forskellige overførselsgrundlag, hvorved der er etableret en ordning, der stiller garanti for fornøden beskyttelse af de registreredes rettigheder. Som eksempler kan nævnes indgåelse af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse med modtageren, eller hvis modtageren er etableret i USA, at denne er certificeret under EU-U.S. Privacy Shield-ordningen.

Hvor der ikke er etableret en særlig ordning, kan der stadig ske overførsel af personoplysninger til en modtager i et usikkert tredjeland, såfremt der findes et særligt overførselsgrundlag. Det kan f.eks. ske ved indhentelse af samtykke, for opfyldelse af kontrakt med en virksomhed etableret i et usikkert tredjeland, og hvis det er nødvendigt i relation til et retskrav. De særlige overførselsgrundlag følger af databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1.

Du kan få en kopi af det relevante overførselsgrundlag eller oplysning om, hvor det er blevet gjort tilgængeligt, ved at kontakte vores ansvarlige for privatlivspolitikken, CPO Christina Helbro Reimann.


Behandlingssikkerhed hos Kromann Reumert

Vi behandler altid dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning, herunder de påkrævede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Vi har bl.a. etableret procedurer for at sikre, at kun udvalgte medarbejdere hos Kromann Reumert har adgang til dine personoplysninger, samt at dine personlysninger ikke opbevares i længere tid end nødvendigt. 

I det omfang den gældende databeskyttelseslovgivning tillader det, kan vi også bruge personoplysningerne til statistiske formål, så vi hele tiden bliver bedre til at servicere vores klienter.


Kontakt Kromann Reumert

Hvis du har spørgsmål til Kromann Reumert om vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores ansvarlige for privatlivspolitikken, CPO Christina Helbro Reimann.


Kontakt Datatilsynet

Såfremt du er uenig eller utilfreds med den måde, hvorpå Kromann Reumert behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse.


KROMANN REUMERTS COOKIEPOLITIK

Kromann Reumert bruger forskellige cookies til at optimere dit besøg på vores hjemmeside, generere statistik over brugen af hjemmesiden, huske dine præferencer, som f.eks. valg af sprog, samt i forbindelse med reklametiltag på de sociale medier.

HVAD ER EN COOKIE?

En cookie er en fil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet IT-udstyr. Ved brug af cookies på vores hjemmeside gør Kromann Reumert det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider du besøger, og hvilke funktioner du bruger, samt hvornår og hvor længe det sker. Cookies med personoplysninger om dig anvendes kun til de specifikke formål anført i oversigten nedenfor. Retsgrundlaget for behandlingen af din IP-adresse er baseret på Kromann Reumerts legitime interesser i at generere brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Se mere om Kromann Reumerts behandling af dine personoplysninger i Kromann Reumerts privatlivspolitik herover på siden.

Vi placerer først cookies på din computers harddisk m.v., når du har trykket "Ja, jeg accepterer brug af cookies", f.eks. på vores startside, eller hvis du ikke aktivt foretager et valg, men fortsætter dit besøg på vores hjemmeside, f.eks. ved at bevæge dig videre fra startsiden. Herved accepterer du brugen af cookies til optimering af dit besøg, til statistik og notering af præferencer samt i forbindelse med reklametiltag. 

Hvis du ønsker at tilbagetrække dit samtykke til brugen af cookies, skal du ændre indstillingerne i din browser.

 

Se mere om afvisning og sletning af cookies i afsnittet 'Sådan fjerner du cookies'

COOKIES PÅ WWW.KROMANNREUMERT.COM 

Vi bruger cookies til at optimere din brug af vores hjemmeside, eksempelvis i forhold til valg af sprog og navigering på hjemmesiden. Du skal derfor være opmærksom på, at vores hjemmeside muligvis ikke fungerer optimalt, hvis du afviser cookies. Der kan således være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager.

Kromann Reumert anvender følgende typer af cookies:   

  • permanente cookies, der lagres på din pc og dermed gør det muligt for os at genkende din pc, næste gang du besøger vores hjemmeside, således at din kundeoplevelse hos os forbedres, og 
  • midlertidige cookies, der er knyttet til dit aktuelle besøg på vores hjemmeside og slettes fra din pc, når du lukker din webbrowser.

 

De to typer af cookies kan endvidere inddeles efter, hvem der placerer de forskellige cookies på hjemmesiden:

 

  • førsteparts cookies, der placeres af hjemmesiden www.kromannreumert.com, og 
  • tredjeparts cookies, der placeres af vores leverandører og samarbejdspartnere, der har elementer indlejret på vores hjemmeside.

 

Via linket nedenfor kan du få flere informationer om anvendte cookies på www.kromannreumert.com, herunder formål og udløbsdato:

SÅDAN FJERNER DU COOKIES

Ønsker du ikke, at der sættes cookies på din PC, har du mulighed for at fjerne cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete] eller via dine browserindstillinger. 

Nedenfor finder du vejledninger til, hvordan du blokerer cookies for www.kromannreumert.com og fjerner cookies i de forskellige browsere for PC og Mac:

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Safari

Flash cookies

MERE INFORMATION OM COOKIES

Brugen af cookies er reguleret af "Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr " (også kaldet cookiebekendtgørelsen). Nedenfor finder du links til mere information om cookiebekendtgørelsen og Erhvervsstyrelsens vejledning derom:

Cookiebekendtgørelsen

Erhvervsstyrelsens vejledning om cookiebekendtgørelsen