Klientoplysninger

Kravene om klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 13 fremgår nedenfor.
Kromann Reumerts advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er sammen med Kromann Reumerts EU-advokater registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Kontaktoplysninger:

Kromann Reumert I/S
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
E-mail: mail@kromannreumert.com
Tlf.: 70 12 12 11
CVR nr. 62606711

eller

Kromann Reumert I/S
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 70 12 12 11
E-mail: mail@kromannreumert.com
CVR nr. 62606711


Forsikring

Kromann Reumert har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Kromann Reumerts ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Codan Forsikring A/S Gl. Kongevej 60, 1790 København V.


Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister om Kromann Reumerts rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp

Når Kromann Reumert påtager sig en opgave for en klient, undersøger vi hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller et forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget mv. og om de mulige konsekvenser for klienten.


 

De advokatetiske regler

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om blandt andet god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.


Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som blandt andet indbefatter regler om:


Tavshedspligt. Kromann Reumert er pålagt fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget gennem vores arbejde.

 

Interessekonflikter. Der kan være situationer, hvor vi ikke kan rådgive en klient uden at komme i konflikt med andre interesser.

 

Læs mere om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside. På Advokatnævnets hjemmeside kan du læse mere om blandt andet god advokatskik og klageadgang.

Forbud mod insiderhandel

Alle medarbejdere hos Kromann Reumert er pålagt interne regler, som opfylder de krav, der stilles i lov om værdipapirhandel, om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Kromann Reumert er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter Kromann Reumert til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i nødvendigt omfang vise dokumentation for disse. For selskabers vedkommende skal der også foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden Kromann Reumert til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Kromann Reumert også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Kromann Reumerts ansvar

Kromann Reumert bruger betydelige ressourcer på at sikre en høj etisk og faglig standard i vores arbejde. Vi forholder os aktivt til vores særlige ansvar som advokater og forholder os samtidig til vores generelle etiske og sociale ansvar samt til vores ansvar som kommerciel virksomhed.


Når vi samarbejder med andre om ydelse af bistand til klienter, f.eks. samarbejde med revisorer og banker mv., sørger vi for, at også vores samarbejdspartnere lever op til strenge krav om at forebygge interessekonflikter.

Som en del af vores generelle kvalitetssikring har vi fastsat en række interne procedurer og regler, som supplerer de advokatetiske regler, lov om værdipapirhandel og lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Den enkelte advokat er ansvarlig for at overholde reglerne, der administreres af Kromann Reumerts Etikudvalg. Etikudvalget skal konsulteres i alle tvivlsspørgsmål og tager selv spørgsmål op til behandling.


Udvalget er også Kromann Reumerts interne kontrolorgan af de advokatetiske regler og af vores interne procedurer og regler. Etikudvalget består af fem partnere og har blandt andet kompetence til at beslutte, at vi ikke kan acceptere en klient eller sag, fastsætte vilkår for vores repræsentation af en klient og beslutte, at vi skal udtræde af en sag.