Konkurrencerådet åbner op for samarbejder i krisetider

Konkurrencerådet og Det Europæiske Konkurrencenetværk (ECN) har som følge af COVID-19-udbruddet udsendt meddelelser om anvendelsen og håndhævelsen af konkurrencereglerne i disse krisetider. Meddelelserne skal ses i lyset af konkurrerende virksomheders potentielt øgede samarbejdsvilje som følge af et fælles ønske om at begrænse de skadevirkninger, som den økonomiske nedgang forårsager. Om end det understreges, at konkurrencereglerne fortsat vil finde anvendelse, åbnes der i et vist omfang op for virksomhederne til at gå sammen om fælles tiltag for at begrænse deres tab og sikre forbrugerbeskyttelsen.

Baggrund

Konkurrencerådet har den 23. marts 2020 offentliggjort en meddelelse, der omhandler håndhævelsen af konkurrencereglerne under udbruddet af COVID-19. Sygdomsudbruddet har allerede medført store udfordringer for mange virksomheder i Danmark, herunder i form af fald i efterspørgsel og omsætning samt afskedigelse af medarbejdere. Rådet anerkender i den forbindelse, at der kan være tilfælde, hvor virksomheder er nødt til at gå sammen for at løse problemerne ved fælles tiltag, blandt andet for at sikre forsyningssikkerheden. Såfremt denne type samarbejde indebærer effektivitetsgevinster for forbrugerne, der overstiger de negative virkninger, der opstår som følge af en eventuel begrænsning af konkurrencen, kan det være tilladt i medfør af konkurrencereglerne. Det understreges imidlertid, at sådanne samarbejder begrænses til den periode, hvor det er nødvendigt, samt at de ikke må gå længere, end hvad der kræves, for at opnå målet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil ikke aktivt forfølge sager om nødvendige og midlertidige samarbejder

Det er i samme meddelelse tilkendegivet, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke aktivt vil forfølge sager, der vedrører et samarbejde mellem virksomheder, såfremt der er tale om midlertidige, nødvendige samarbejder, som ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå målet. Styrelsen har i forlængelse heraf bemærket, at der i forbindelse med prioriteringen af sager vil blive taget hensyn til, om der foreligger sådanne beskyttelsesværdige hensyn ved et samarbejde, og om der reelt ikke har været nogen "anden vej udenom".

Det fremgår imidlertid samtidig, at styrelsen vil have et fortsat fokus på samarbejder, der kan være skadelige for konkurrencen, men også misbrug af en dominerende stilling i form af eksempelvis urimelige prisforhøjelser, herunder på kritiske produkter.

Uformel vejledning om konkurrencereglerne

Styrelsen oplyser samtidig, at virksomheder og andre aktører er velkomne til at tage kontakt, såfremt der er behov for yderligere information om, hvordan man kan manøvrere uden at komme i konflikt med reglerne. Der ydes således i en vis grad uformel vejledning om konkurrencereglerne, hvilket kan være en stor fordel, når man bevæger sig ud i et samarbejde med henblik på at begrænse de skadesvirkninger, som er et resultat af krisetiden.

Læs også vores nyhedsbrev om grænserne for lovligt samarbejde

Afbrydelse af fusionsfrister

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gentager i meddelelsen samtidig det, der allerede blev oplyst den 18. marts 2020, nemlig at de lovbestemte frister for behandling af fusionsanmeldelser ekstraordinært er afbrudt i 14 dage som følge af COVID-19-udbruddet. Begrundelsen herfor er blandt andet, at det har været vanskeligt at indhente oplysninger hos kunder og konkurrenter i forbindelse med vurderingen af fusionen, samt at disse tredjeparter ikke kan overholde de sædvanlige tidsfrister til indsendelse af deres besvarelser, som kan have afgørende betydning for muligheden for at træffe korrekte og velunderbyggede afgørelser. Styrelsen understreger dog, at man vil fortsætte sagsbehandlingen i alle fusions-sager, og at man stadig arbejder for, at de normale frister så vidt muligt overholdes. 

Læs også vores nyhedsbrev om afbrydelsen af fusionsfrister

Statsstøtte og COVID-19

Endelig påpeger Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen de statsstøtteretlige aspekter af COVID-19-udbruddet, som har givet anledning til mange spørgsmål om muligheden for at støtte virksomheder med offentlige midler, både i Danmark og i udlandet.

Det gøres klart, at under forudsætning af, at der er hjemmel i lovgivning til at tildele virksomheder økonomisk støtte, vil der som udgangspunkt ikke være et problem i forhold til de danske konkurrenceregler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke kompetence til at håndhæve de EU-retlige statsstøtteregler, idet denne beføjelse alene tilkommer Europa-Kommissionen. 
Læs også vores nyhedsbrev om Kommissionens midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte

Fælles udtalelse fra Det Europæiske Konkurrencenetværk

Det Europæiske Konkurrencenetværk (ECN) har ligeledes den 23. marts 2020 udsendt en fælles udtalelse vedrørende anvendelsen af konkurrencereglerne under COVID-19-krisen. Udtalelsen er af overordnet karakter, men har betydelige lighedstræk med den meddelelse, der netop er offentliggjort af Konkurrencerådet.

ECN fastholder i udtalelsen, at konkurrencereglerne fortsat vil finde anvendelse for at sikre en "level playing field" mellem virksomhederne på markedet. Det bemærkes imidlertid hertil, at der er en vis forståelse for, at virksomheder kan have behov for at indgå et samarbejde med henblik på at sikre levering og ligelig fordeling af produkter til forbrugerne i denne krisetid. I de tilfælde vil ECN ikke aktivt gribe ind over for sådanne samarbejdsaftaler, såfremt de er midlertidige og nødvendige for at undgå forsyningsmangel i EU.

Det bemærkes hertil, at sådanne foranstaltninger formentligt ikke vil vise sig problematiske i et konkurrenceretligt perspektiv. Henset til de nuværende omstændigheder vil sådanne samarbejdsaftaler formentlig være uproblematiske, idet de sandsynligvis ikke vil udgøre en begrænsning af konkurrencen, og idet effektivitetsgevinsterne, som opnås herved, formentlig vil opveje de eventuelle konkurrenceskadelige virkninger, som aftalen måtte medføre. 

ECN understreger i den forbindelse, ligesom Konkurrencerådet, at man ikke vil tøve med at gribe ind over for ethvert forsøg på misbrug af den nuværende situation i form af karteladfærd eller misbrug af en dominerende stilling på markedet, herunder i form af urimelige prisforhøjelser. Dette gælder særligt for så vidt angår produkter, som er essentielle til beskyttelsen af den offentlige sundhed, herunder ansigtsmasker og håndsprit, hvorfor det er altafgørende, at disse forbliver tilgængelige til konkurrencedygtige priser. ECN bemærker hertil, at konkurrencereglerne tillader producenter at fastsætte maksimumpriser, hvilket kan være nyttigt med henblik på at begrænse uberettigede prisstigninger på distributionsniveauet.

ECN oplyser endelig, at virksomheder er velkomne til at kontakte Europa-Kommissionen, EFTA-tilsynsmyndigheden samt de enkelte nationale konkurrencemyndigheder for uformel vejledning, såfremt der opstår tvivl om et eventuelt samarbejdes forenelighed med konkurrencereglerne under EU- og EØS-reglerne.

 

Læs ECN's meddelelse

 

Opdatering: Konkurrencekommissær Vestager understreger, at COVID-19 ikke er et "carte blanche" til omgåelse af konkurrencereglerne

Efter ovenstående udmeldinger − og i øvrigt et antal øvrige udmeldinger fra konkurrencemyndigheder verden over − om anvendelse og håndhævelse af konkurrencereglerne i lyset af COVID-19-udbruddet har Margrethe Vestager den 27. marts 2020 (i forbindelse med et online-event med "Friends of Europe") understreget, at virksomheder i EU ikke skal betragte COVID-19-udbruddet som et "carte blanche" til at omgå konkurrencereglerne.


Det står klart, at særligt fødevareproducenter og detailhandlere i disse krisetider formentlig vil kunne drage fordel af visse konkrete undtagelser til konkurrencereglerne for at opretholde forsyningssikkerhed af nødvendige varer. Men Vestager har i sin udtalelse understreget, at der fortsat vil være en omfattende kontrol af bl.a. karteller, urimelige prisforhøjelser og øvrige misbrug af dominerende stillinger, herunder med et fortsat fokus på store tech-virksomheders adfærd. 

 

Opdateret den 30. marts 2020  

Opdatering: Ny EU-mailboks til uformel vejledning om konkurrencereglerne i lyset af COVID-19

I lyset af konkurrerende virksomheders potentielt øgede samarbejdsvilje som følge af et fælles ønske om at overkomme de udfordringer, der er opstået som følge af COVID-19-udbruddet, har Generaldirektoratet for Konkurrence erklæret sig rede til at tilbyde vejledning til virksomheder om konkurrencereglerne og de forskellige samarbejdsinitiativers forenelighed hermed. 

Generaldirektoratet for Konkurrence har i den forbindelse oprettet en mailboks, som er dedikeret til at behandle forespørgsler fra virksomheder, sammenslutninger og deres juridiske rådgivere med henblik på at give disse aktører uformel vejledning om bestemte initiativers forenelighed med konkurrencereglerne. Virksomheder kan derfor frit tage kontakt via e-mail adressen COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu med angivelse af oplysninger om virksomhederne, det foreslåede samarbejde, fordelene herved og de aspekter, der muligvis måtte give anledning til bekymring i et konkurrenceretligt perspektiv. Der skal herudover også redegøres for, hvorfor samarbejdet er nødvendigt og proportionalt, hvorved menes, at samarbejdet ikke må række længere end nødvendigt for at opnå formålet. 
 

Opdateret den 1. april 2020