Forskellige vilkår var ikke i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse

Højesteret har taget stilling til, om Det Kongelige Teater har forskelsbehandlet to grupper ansatte, der i et vist omfang udfører det samme arbejde, i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse.

Sagen kort

Det Kongelige Teaters operakor består af 40 fastansatte sangere, der ved større operaopsætninger suppleres af korassistenter, der er optaget på en "assistentliste". Korassistenterne ansættes tidsbegrænset, typisk for den enkelte operaforestilling. 

 

De fastansatte sangere og korassistenterne er omfattet af en fællesoverenskomst, men den nærmere regulering af deres løn- og arbejdsvilkår fremgår af to forskellige protokollater til overenskomsten. I modsætning til de fastansatte sangere, er korassistenterne ikke berettiget til eksempelvis pension, løn under sygdom og barns første sygedag.


Sagen handlede særligt om, hvorvidt Det Kongelige Teaters fastansatte sangere og tidsbegrænset ansatte korassistenter udgjorde sammenlignelige grupper, da det følger af  lov om tidsbegrænset ansættelse at ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat ikke må være mindre gunstige end vilkårene, der gælder for en sammenlignelig fastansat, hvis forskelsbehandlingen udelukkende er begrundet i ansættelsesforholdets tidsbegrænsede varighed, og den ikke er begrundet i objektive forhold. 

 

Under sagen blev det slået fast, at både de fastansatte sangere og korassistenterne udfører arbejde med korssang. Kravene for at blive optaget i henholdsvis operakoret og på listen over assistenter er dog forskellige.


For at blive fastansat sanger i operakoret
skal man bestå en mere krævende optagelsesprøve og kunne synge alle operagenrer på højeste niveau. 

 

For at blive optaget på listen over assistenter skal man derimod opfylde færre krav. Man kan eksempelvis blive optaget, hvis man har fået afslag efter en audition til operakoret, eller hvis man bliver pensioneret fra operakoret.

Højesterets dom

I sin dom den 24. februar 2021 bemærkede Højesteret, at vurderingen af, om der foreligger en sammenlignelig situation, beror på en helhedsvurdering af en række forhold, herunder:

  • arbejdets art
  • de kvalifikationer, som kræves ved arbejdets udførelse
  • de færdigheder, som de ansatte har
  • de vilkår, som arbejdet udføres under.

 

Højesteret fremhævede, at vurderingen også skulle lægge afgørende vægt på, at der var tale om kunstnerisk arbejde, hvor de ansattes kvalifikationer og færdigheder er af særlig betydning.

 

Ifølge Højesteret besad gruppen af tidsbegrænset ansatte korassistenter ikke tilsvarende kvalifikationer og færdigheder som gruppen af fastansatte operasangere. 


Under vidneforklaringerne var det blandt andet blevet oplyst, at det faste operakor består af de bedste, mest alsidige og langtidsholdbare sangere, der alle kan bruges til alle stilarter. Niveauet var derfor forskelligt for henholdsvis de fastansatte sangere i koret og korassistenterne. Ifølge Højesteret var det desuden understøttet af, at alle de faste medlemmer af operakoret var udvalgt ved auditions, hvor der blev stillet særligt høje krav.


På denne baggrund fandt Højesteret, at gruppen af fastansatte medlemmer af operakoret og gruppen af tidsbegrænset ansatte korassistenter ikke var sammenlignelige i henhold til lov om tidsbegrænset ansættelse.
 

Vilkårene i protokollatet for korassistenterne indebar derfor ikke forskelsbehandling i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse.


Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom og frifandt Det Kongelige Teater.

 

Hvad viser dommen?

Det kan i praksis være kompliceret at vurdere, om medarbejdere, der har en tidsbegrænset ansættelse, er sammenlignelige med fastansatte medarbejdere. Hvis der er tale om sammenlignelige medarbejdere, må ansættelsesvilkårene for den tidsbegrænsede medarbejder som udgangspunkt ikke være mindre gunstige end de vilkår, der gælder for den fastansatte.
 

Højesterets dom viser, at to grupper af ansatte ikke nødvendigvis er sammenlignelige, alene fordi de i det væsentligste udfører det samme arbejde.

Det kan derfor få afgørende betydning, at der er tale om et arbejdsområde, hvor de ansattes kvalifikationer og færdigheder er af særlig betydning, og hvor de tidsbegrænset ansatte ikke besidder tilsvarende kvalifikationer og færdigheder som de fastansatte. 


Det konkrete arbejdsområde kan derfor have væsentlig betydning for, hvad der skal tillægges vægt ved vurderingen af medarbejdergruppers sammenlignelighed.

 

Vores rådgivning 

Lov om tidsbegrænset ansættelse er et regelsæt, der i praksis rejser mange spørgsmål. Det er dog vigtigt, at du som arbejdsgiver kan navigere i regelsættet, da en medarbejder kan rejse krav om efterbetaling og/eller blive tilkendt en godtgørelse, hvis vedkommendes rettigheder efter loven er blevet krænket. 

 

Kromann Reumerts team af specialister bistår med rådgivning om brug af tidsbegrænset ansættelse, eksempelvis i forhold til vurderingen af sammenlignelige fastansatte medarbejdere i forbindelse med differentiering af vilkår.